Dla Wydawców

Zapraszamy do współpracy!

Zasoby udostępniamy na podstawie umów zawieranych bezpośrednio z wydawcami lub innymi podmiotami praw autorskich do tych publikacji. Publiczne finansowanie naszych działań pozwala nam udostępniać publikacje naukowe nieodpłatnie zarówno dla ich odbiorców, jak i wydawców oraz redakcji. Zgromadzenie na jednej, ogólnopolskiej platformie tak dużej liczby czasopism i książek naukowych pozwala z kolei osiągać korzyści skali – bardzo dobrą widoczność w Internecie w porównaniu do rozproszonych, pojedynczych stron domowych czy serwisów poszczególnych wydawców i redakcji.

Jednocześnie, otwarty dostęp oznacza, że nie wymagamy i nie potrzebujemy od naszych partnerów wyłączności na udostępnianie ich zasobów. Nie jesteśmy konkurencją dla innych form udostępniania publikacji.

Nasza platforma jest wyposażona w funkcje ułatwiające wydawcom i redakcjom zarządzanie zasobami czasopism oraz raportowanie, m.in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. PBN).